Консерти ҳисоботии Муассисаи давлатии “Коллеҷи фарҳанги ҷумҳуриявии ба номи П.Бӯйдоқов дар сатҳи баланд баргузор гардид

 

      Бояд тазаккур дод, ки яке аз самтњои афзалиятноки сиёсати Њукумати Љумњурии Тољикистон дар соњаи фарњанг ин тарбияи насли ояндаи миллат дар рўњияи созандагї, бунёдкорї, ифтихор аз комёбињои даврони соњибистиќлолї, ташаккули љањонбинии илмї, равона сохтани майл ва завќу раѓбати љавонон ба донишомўзї, бањрабардории њарчи бештари донишљўён аз дастовардњои илмию техникї ва технологияи муосир ба  шумор меравад.

Ќобили ќайд аст, ки дар асоси Наќша-чорабинињои Муассисаи давлатии «Коллељи фарњанги љумњуриявии ба номи П. Буйдоќов» ва бо дастгирии роњбарияти Вазорати фарњанги Љумњурии Тољикистон бахшида ба таљлили љашни 30-солагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон санаи 28 апрели соли 2021 тањти роњбарии директори муассиса Разоќов Салоњидин Шамсидинович дар толори Ќасри фарњанги ноњияи Рўдакї бо иштироки мењмонону намояндагон аз Вазорати фарњанг, роњбарияти Кумитаи иљроияи ЊХДТ дар ноњияи Рўдакї, Сармуњаррири рўзномаи «Насими айём», љонишини сардори ШВКД-1 дар ноњияи Рўдакї, мудирони бахшњои фарњанг, кор бо занон ва оила, кор бо љавонон ва варзиш, роњбарони муассисањои таълимии миёнаи касбї, устодону омўзгорон, собиќадорони мењнат, љавонону донишљўён ва хабарнигорону наворбардорони шабакањои телевизионї, аз ҷумла ТВ-Бањористон, ТВ-Сафина, ТВ-Љањоннамо барномаи «Консерти њисоботии» донишљўёни муассисаи таълимї дар сатњи идона баргузор гардид.

         Дар ифтитоњи чорабинии фарњангї, нахуст директори муассисаи таълимї Разоќов Салоњидин Шамсидинович бо суханони шодбошию табрикотӣ кулли иштирокчиёнро, ба хусус устодону омўзгорон ва донишљўёни боистеъдодро самимона табрик намуда, ќайд кард, ки бо ташаббус ва дастгирии доимии Асосгузори Сулњу Вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, Љаноби Олї мўњтарам Эмомалї Рањмон дар диёри азизамон рушди ободонии муассисањои таълимию фарњангї бо суръат баланд рафта, бо ин маќсад раванди сифати таълиму тарбия ва донишазхудкунии љавонону эљодкорон бо завќи баланди китобхонию   њунаромўзї ба назар мерасад.    

         Сипас баъд аз анљоми суханронињои табрикотї барномаи «Консерти њисоботии» донишљўёни муассисаи таълимї дар шакли овози зинда бе истифодаи фонограма баргузор гардида, дар охир аз љониби роњбарияти муассиса ба як ќатор устодони њунар ва омўзгорону донишљўёни фаъоли муассиса ифтихорнома ва сипосномањо таќдим карда шуданд.

         Маќсад аз баргузории барномаи консертї пайваста љалб намудани љавонони соњибистеъдод ба чорабинињои фарњангї, мустањакам намудани баззаи эљодии муассиса тавассути таљрибаи бароњ мондани фаъолияти њамкории эљодї, њавасмандгардонии чењрањои љавон барои иштирок дар озмуну фестивалњои љумњуриявию байналмилалї, арзёбї мегардад.

                                                                                              М.Воҳидов, омӯзгор

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>